UC01 เคมี ม.ต้น
UC02 เคมี ม.ต้น IJSO 1
UC03 เคมี ม.ต้น IJSO 2
UC04 เคมี ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
UC05 เคมี เล่ม 1 (ม.4) - พื้นฐานเคมีเบื้องต้น + โครงสร้างอะตอม
UC06 เคมี เล่ม 1 (ม.4) - ตารางธาตุ
UC07 เคมี เล่ม 1 (ม.4) - พันธะเคมี
รวม เคมีเล่ม 1 (ม.4) - โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี
UC08 เคมี เล่ม 2 (ม.4) - ปริมาณสารสัมพันธ์
UC09 เคมี เล่ม 2 (ม.4) - ปริมาณสารสัมพันธ์ II
UC10 เคมี เล่ม 2 (ม.4) - ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
รวม เคมีเล่ม 2 (ม.4) - ปริมาณสารสัมพันธ์ I, ปริมาณสารสัมพันธ์ II, ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
UC11 เคมี เล่ม 3 (ม.5) - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
UC12 เคมี เล่ม 3 (ม.5) - สมดุลเคมี,
UC13 เคมี เล่ม 3 (ม.5) - กรด-เบส I-II
รวม เคมีเล่ม 3 (ม.5) - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี, กรด-เบส I-II
UC14 เคมี เล่ม 4 (ม.5) - ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
UC15 เคมี เล่ม 5 (ม.5) - เคมีอินทรีย์
UC16 เคมี เล่ม 5 (ม.5) - สารชีวโมเลกุล
UC17 เคมี เล่ม 5 (ม.5) - เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
รวม เคมีเล่ม 5 (ม.5) - เคมีอินทรีย์, สารชีวโมเลกุล, เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
UC18 เคมี ม.6 คอร์ส Entrance ==> หนังสือ 5 เล่ม
UC19 เคมี คอร์สตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
UC20 พื้นฐานเคมีเบื้องต้น 3 วัน
UC24 ปรับพื้นฐานบรรยาย เล่ม 1 (ม.4)
UC25 ปรับพื้นฐานคำนวณ เล่ม 2 (ม.4)
UC21 ปรับพื้นฐานบรรยายและคำนวณ ม.4เล่ม 1-2
UC22 PRE-ENTRANCE
×
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
คอร์สรอบสด
รอบสด
{{/isLive}} {{#isAurum}}
คอร์ส AURUM
AURUM
{{/isAurum}} {{#isDvd}}
คอร์ส DVD
DVD
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×