ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าห้อง Aurumอรสา วงศ์วรรณสรณ์
ผู้จัดการ
อิทธิเดช มณีสงค์
ผู้จัดการทั่วไป
ประมวล รัชนิพนธ์
ผู้จัดการสาขา
ปนัดดา ขำเอนก
หัวหน้าฝ่ายสาขา
อรพนิต ปัทมาคมสัน
หัวหน้าฝ่ายสาขา
จุรีรัตน์ ชูลิขิต
หัวหน้าฝ่ายสาขา
สิริลักษณ์ ทับเที่ยง
หัวหน้าฝ่ายสาขา
อารีรัตน์ ทัฬหพงศ์พันธุ์
หัวหน้าฝ่ายสาขา
วาสินี จันทร์ปาน
หัวหน้าฝ่ายสาขา
ราตรี มีอยู่
หัวหน้าฝ่ายสาขา
นิวดี พานิชกุล
หัวหน้าฝ่ายสาขา
บุญเกิด สมพงศ์
หัวหน้าฝ่ายสาขา
วิมล เวียงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายสาขา
นิภาพร น้อยไม้
หัวหน้าฝ่ายสาขา
อภิสรา สิทธิมณี
หัวหน้าฝ่ายสาขา
ชูศรี เนียมเอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายสาขา
นริศา ฮับหลี
หัวหน้าฝ่ายสาขา
รสิตาธรรม
หัวหน้าฝ่ายสาขา
คนึงนิจ แช่มไล่
หัวหน้าฝ่ายสาขา
จรัสศรี สุขจรัส
หัวหน้าฝ่ายสาขา
รุ่งนภา สัญญากิจ
หัวหน้าฝ่ายสาขา
จันทนา ทองเหล็ก
หัวหน้าฝ่ายสาขา
ปิยะนุช ก้อนทอง
หัวหน้าฝ่ายสาขา
ทองสุข ตองติดรัมย์
หัวหน้าฝ่ายสาขา
ญาณิฐา อริยะกวี
หัวหน้าฝ่ายสาขา
สุพรรณี หัตถกรรม
หัวหน้าฝ่ายสาขา
จันทร์เพ็ญ โสตะวงศ์
หัวหน้าฝ่ายสาขา
สุรีย์ ขวัญเทียน
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
มัณฑนา สารสมัคร
คอมพิวเตอร์
นราทร วงษ์ภาวัต
คอมพิวเตอร์
คุณากร บุตรบำรุง
คอมพิวเตอร์
บุญศิริ เที่ยงธรรม
ธุรการ
ลักคณา ทองเจือ
ธุรการ
กาญจณา ทองนวล
ธุรการ
ปุณฑริก อาสาเจ้า
ธุรการ
อรัญญา เหมเดโช
ธุรการ
ณงณลักษณ์ เกตุแก้ว
ธุรการ
ภัทรภรณ์ เชาว์ประโคน
ธุรการ
ศิริพร อรุณพูลทรัพย์
ธุรการ
นงลักษณ์ คำจันทร์
ธุรการ
มงคล ที่สำราญ
ธุรการ
ประทีป สะเทียนรัมย์
ธุรการ
มณีรัตน์ ศรีขาว
ธุรการ
เพ็ญนภัส กิ่งมณี
ธุรการ
อัปสร เจริญกุลวณิช
ธุรการ
กมลทิพย์ บริโท
ธุรการ
กรภิรมย์ แก้วกำเนิด
ธุรการ
ประภัสสร นามวงค์
ธุรการ
ฉัตรมงคล ศรีชัย
ธุรการ
จรรยา หนูล้าน
ธุรการ
พัสตราภรณ์ ยิ้มละมัย
ธุรการ
คัทลียา เจียมจันทรเศ
ธุรการ
เอกชัย ม่อมพะเนาว์
ธุรการ
สุวรินทร์ สิริธนอุดมโชติ
ธุรการ
ศศิวิมล ศรีสมัย
ธุรการ
จักรธร เขื่อนขัน
ธุรการ
มยุรา ฉิมวารี
ธุรการ
วิณิชยา กิจขุนทด
ธุรการ
สุภิญญา สุขรัตน์
ธุรการ
จอมขวัญ ทับทิมศรี
ธุรการ
จิราพร อ่อนจันทึก
ธุรการ
จุฑามาศ กำพุธ
ธุรการ
ลัดดาวัลย์ ขวัญกลาง
ธุรการ
วนิดา วงสุเพ็ง
ธุรการ
รวีวรรณ กิติชัยวัฒน์
ธุรการ
ณัฐวุฒิ ตรีเจริญ
ธุรการ
สุรัสวดี โพธิ์สร
ธุรการ
อารียา สุวรรณรัตน์
ธุรการ
ภัคธร สัมสู
ธุรการ
รุ่งรัตน์ แซ่แต้
ธุรการ
ศิริขวัญ สุภาพร
ธุรการ
จารุวงศ์ มณีสงค์
ธุรการ
ไมตรี พวงพันธ์
ธุรการ
นุชรี ฤทธิเดช
ธุรการ
ศิรินันท์ แก้ววงษา
ธุรการ
วลีรัตน์ สบายใจ
ธุรการ
อภิศักดิ์ มณีสงค์
ธุรการ
สุกัลยา รอดกำเนิด
ธุรการ
เกศินี โตยิ่ง
ธุรการ
ณฐอร ผ่องศรี
ธุรการ
ดารารัตน์ จินดาราม
ธุรการ
สุธีวงศ์ ชุมพิบูลย์
ธุรการ
บังอร ชื่นชาย
ธุรการ
ณชกร ธรรมวงษา
ธุรการ
อารยา หัสตุด
ธุรการ
พรสิน เฮียราช
ธุรการ
ปฏิภาณ วงค์ประชา
ธุรการ
กลีบผกา จิราภานุสรณ์
ธุรการ
ศรินทิพย์ คำภิระแปง
ธุรการ
อรุณรัตน์ สารเป็น
ธุรการ
วันวิสาข์ จิตตพงศ์
ธุรการ
แอนนา ทิพพะโอสถ
ธุรการ
เกศสุดา โอนกระโทก
ธุรการ
รัชนีย์ สุทธิชล
ธุรการ
เพชรรัตน์ พีบขุนทด
ธุรการ
ยุวดี เพชรสุวรรณ
ธุรการ
วรัญยา จันทร์เรือง
ธุรการ
วิชุดา ลุนราศรี
ธุรการ
จริยา เพชรสุวรรณ
ธุรการ
นพรัตน์ พรมมาเพียราช
ธุรการ
ปณิธาน มาคะมาตร
ธุรการ (Part Time)
ชุติกาญจน์ เดชพิไชย
แม่บ้าน
อรสา เต่าเพชร
แม่บ้าน
บุญช่วย ประสิทธิ์
แม่บ้าน
กาญจนา บุญพึ่ง
แม่บ้าน
ศิริลักษณ์ ศิวรานนท์
แม่บ้าน
ปณฐณัน ขวัญดี
แม่บ้าน
สถาพร บุตรคำลือ
แม่บ้าน
ฐานพัฒน์ ปาพันธ์
แม่บ้าน
เตือนใจ ศรีคร้าม
แม่บ้าน
จุฑามาศ ปาพันธ์
แม่บ้าน
กัญตนา พงศ์อุตสาหวัฒนา
แม่บ้าน
สงวน สุภากาญจน์
แม่บ้าน
อนงค์พร พิจารณ์
แม่บ้าน
วงจันทร์ บัวจันทร์
แม่บ้าน
เจียม ทำสุข
แม่บ้าน
ยุพิณ มั่นคง
แม่บ้าน
ลำดวน โชติพันธ์
แม่บ้าน
แสวง โชคนัติ
แม่บ้าน
ละมูล แก้วคำ
แม่บ้าน
อ้อมใจ มาพิทักษ์
แม่บ้าน
เรวดี หมัดสู
แม่บ้าน
ลำดวน รุ่งสวัสดิ์
แม่บ้าน
ติ่ว ศรียำ
แม่บ้าน
สุภาภรณ์ นพเช้า
แม่บ้าน
สบาย ศรียำ
แม่บ้าน
รัชนี บิดร
แม่บ้าน
ดำเนิน ปางชาวเหนือ
แม่บ้าน
พิศมัย ศิริกิจ
แม่บ้าน
สังวร์ มาตหมาย
แม่บ้าน
พินยา ผาพญาเรือง
แม่บ้าน
อารมณ์ สียาเทพ
แม่บ้าน
กันณิกา จอมแปง
แม่บ้าน
ราตรี กล่ำทอง
แม่บ้าน
เนตรนภา จุฬามณี
แม่บ้าน
สิริกาญจน์ พุ่มฝางธนโชค
แม่บ้าน
จันทนา ป้อมทอง
แม่บ้าน
อนันยา อนุสุวรรณ
แม่บ้าน
สำราญ แสวงสวัสดิ์
แม่บ้าน
มาลี บุญทวงศ์
แม่บ้าน
บังอร เหลี่ยมสวรรค์
แม่บ้าน
เพ็ญศรี ภู่อมร
แม่บ้าน
สถิน ปัญญาบุญ
แม่บ้าน
สายใย โพธิกัน
แม่บ้าน
อิสรีย์ รจน์หิรัญ
แม่บ้าน
พัชนี คงทอง
แม่บ้าน
สมลิด อุดม
แม่บ้าน
ณัฏฐกัลย์ ดีประเสริฐ
แม่บ้าน
ถา จันทรา
แม่บ้าน
อนุวาส ศรีทิน
แม่บ้าน
เบญจภรณ์ ผุยพัด
แม่บ้าน
มยุรี โสขำ
แม่บ้าน
เสาวลักษณ์ สถานสุข
แม่บ้าน
ประพิศศรี นิ่มเภา
แม่บ้าน
วินัย บุญกู่
แม่บ้าน
กาญจนี พันเหลา
แม่บ้าน
สำราญ พรมมี
แม่บ้าน
ภัคจิรา วงศ์คำตา
แม่บ้าน
น้ำริน นุ้ยเทศ
แม่บ้าน
สมใจ ก้านสุวรรณ์
แม่บ้าน
ลำพูล อุระมา
แม่บ้าน
อำไพ ขจิตนพคุณ
แม่บ้าน
หนับเส๊าะ จันทร์มี
แม่บ้าน
ประกาย กำแก้ว
แม่บ้าน
กัลหา วงศ์ศิลป์
แม่บ้าน
นารี วิสาร
แม่บ้าน
มาลัย กล้าสูงเนิน
แม่บ้าน
ฝน จันทร์แก้ว
แม่บ้าน
สวิตตา สิงห์แก้ว
แม่บ้าน
จิระ ขวัญศรี
แม่บ้าน
อักษรสุดา สิงห์แดนดง
แม่บ้าน
ธิชาภัทร ตันรังกลาง
แม่บ้าน
บุดดี ปาลละวงศ์
แม่บ้าน
วิไล อุ่นน้อย
แม่บ้าน
ทองแดง สายเครือบุญ
แม่บ้าน
สะอาด ทองน้อย
แม่บ้าน
พิมพ์พิภา เดชดอนบม
แม่บ้าน
ณฤดี แรกชื่น
แม่บ้าน
จุฑารัตน์ พองพรหม
แม่บ้าน
ปรานอม สำเร็จศิลป์
แม่บ้าน
ธีระนันท์ ยามี
แม่บ้าน
ชาติ มนตรีวงษ์
พ่อบ้าน
แดง คะสุดใจ
พ่อบ้าน

เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×