PURE CHEM CENTER [CHEM OU]
เคมีอาจารย์ อุ๊
ปรัชญาของโรงเรียน

chem-ou-logo

 

ความหมาย
ตราสัญลักษณ์:

ประกอบด้วย สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นวงจรอะตอมในรูปวงรีติดกัน 4 วง ล้อมรอบตัวอักษรคำว่า "เคมีอ.อุ๊"

อยู่ในวงกลม หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา เช่นเดียวกับอะตอมที่สามารถสร้างพลังงานได้อย่างต่อเนื่องมหาศาล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

   
ปรัชญาของโรงเรียน : พัฒนาองค์กร พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม สู่ผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ
   
วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรการศึกษานอกระบบที่เสริมสร้างความรู้วิชาเคมี ในระดับมัธยมศึกษา ที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ และมีเครือข่ายให้บริการทั่วถึงในทุกภูมิภาค
   
พันธกิจ (Mission) : 1.พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกปี
2.พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สามารถจัดการเรียนรู้ และบริการแก่ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3.ขยายเครือข่าย สาขาให้บริการในพื้นที่ที่มีศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4.กำกับดูแลติดตามประเมินคุณภาพและบริการของสาขาในเครือ อย่างมีประสิทธิภาพ
   
เป้าหมายของโรงเรียน :

เป็นโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการบริการที่มีมาตราฐานพร้อมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม   นักเรียนส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนของตนเอง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ตามต้องการ