PURE CHEM CENTER [CHEM OU]
เคมีอาจารย์ อุ๊
ประวัติผู้สอน

uraiwan

นางอุไรวรรณ ศิวะกุล

กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) กศ.ม.(เคมี)

 

ชื่อ : นางอุไรวรรณ ศิวะกุล (สกุลเดิม ทัฬหพงศ์พันธุ์)
 
ที่ทำงานปัจจุบัน : โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เลขที่ 35 อาคารวรรณสรณ์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท
                             เขตราชเทวี กทม. 10400
 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : (02) 306-0850-59
 
สถานภาพสมรส : แต่งงาน คู่สมรสชื่อ นายอนุสรณ์ ศิวะกุล
                          [(อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)
                          ปัจจุบันเป็นประธานผู้บริหารบริษัทวรรณสรณ์
                          และโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊)],
                          กรรมการผู้จัดการ บริษัท A99
 
มีบุตร-ธิดารวม2คน:
 
บุตรชาย: นายอกนิษฐ์พล ศิวะกุล
 • ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)The London School of Economics and Political Science (LSE) UK.     
 • ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ที่ UNIVERSITY OF OXFORD UK.    
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ที่ UNIVERSITY OF OXFORD UK.

บุตรสาว: นางสาวอธิปพร ศิวะกุล      

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Premedecine ที่ DUKE University USA.

ประวัติการศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา วุฒิ ป.7 เมื่อ พ.ศ. 2512 จากโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
 • ระดับมัธยมศึกษา วุฒิ มศ. 3 เมื่อ พ.ศ. 2515 จากโรงเรียนสตรีระนอง
 • ระดับอนุปริญญา วุฒิ ป.กศ.สูง (เอกวิทยาศาสตร์) เมื่อ พ.ศ. 2519 จากวิทยาลัยครูภูเก็ต
 • ระดับปริญญาตรี วุฒิ กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) เมื่อ พ.ศ. 2523 จาก มศว. สงขลา
 • ระดับปริญญาโท วุฒิ กศ.ม. (เคมี) เมื่อ พ.ศ. 2525 จาก มศว. ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

 

การรับราชการ

 • พ.ศ. 2519–2521 รับราชการที่โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ จ.ระนอง จากนั้นลาออกจากราชการเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • พ.ศ. 2526–2532 รับราชการที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จ.กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2532–2537 รับราชการที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 หลังจากนั้นลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

การสอนกวดวิชา

 • พ.ศ. 2525 เริ่มสอนกวดวิชาในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เพื่อเป็นงาน พิเศษในขณะที่กำลังศึกษาอยู่
 • พ.ศ. 2529–2531 เริ่มเปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชาของตนเองครั้งแรก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
 • พ.ศ. 2532–ปัจจุบัน เปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนวรรณสรณ์ ซึ่งมีสาขาทั้งสิ้น 27 สาขา ดังนี้

 

 

ปีที่เปิดสอนชื่อโรงเรียนสาขา
พ.ศ. 2532 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ สะพานควาย
พ.ศ. 2539 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ บางกะปิ
พ.ศ. 2539 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ วิสุทธิกษัตริย์
พ.ศ. 2540 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ นนทบุรี
พ.ศ. 2541 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ สยามสแควร์
พ.ศ. 2541 และย้ายมาเปิดที่อาคารวรรณสรณ์ เมื่อปี 2551 
ในชื่อโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ และโรงเรียนกวดวิชา เคมีอ.อุ๊
พญาไท
พ.ศ. 2541 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ชลบุรี
พ.ศ. 2542 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ วงเวียนใหญ่
พ.ศ. 2543 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เชียงใหม่
พ.ศ. 2543 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ขอนแก่น
พ.ศ. 2543 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ หาดใหญ่
พ.ศ. 2546 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ พิษณุโลก
พ.ศ. 2547 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ นครราชสีมา
พ.ศ. 2547 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ สุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2547 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ภูเก็ต
พ.ศ. 2550 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ นครสวรรค์
พ.ศ. 2550 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ อุบลราชธานี
พ.ศ. 2550 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2551 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เชียงราย
พ.ศ. 2551 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ อุดรธานี
พ.ศ. 2554 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ตรัง

พ.ศ.2554

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์

ลำปาง

พ.ศ. 2555

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์

ราชบุรี

พ.ศ. 2555

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์

ร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2556

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์

ระยอง

พ.ศ. 2556

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์

บุรีรัมย์

พ.ศ. 2556

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์

สกลนคร

พ.ศ. 2557

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ 

พัทลุง

 

ผลงาน

 

ด้านการสอน

 • เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาเคมี จนสามารถทำให้โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์มีชื่อเสียงโด่งดัง ในนามที่ทุกคนกล่าวขานเรียกกันติดปากว่า "เคมี อ.อุ๊"

ด้านการเขียน

 • ปริญญานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาปริมาณของปรอทในไข่ไก่ และการถ่ายทอดปรอทไปยังลูกไก่"

         - เป็นผลงานที่ได้รับเลือกให้ได้รับทุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร

         - ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานการวิจัยในการจัดนิทรรศการวิชาการ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • งานเขียนตำรา ประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้านการบรรยาย

 • ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเคมี สำหรับนักเรียนเพื่อสอบ Entrance ในรายการ STUDENTChannel
 • ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเคมี สำหรับนักเรียนเพื่อสอบ Entrance ในรายการ TUTOR Channel
 • ได้รับเชิญจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการสอนและการแก้ปัญหาในงานสัมมนาวิเคราะห์หลักสูตรวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับครูประจำการที่ร่วมสัมมนา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นวิทยาบรรยายในหัวข้อ "ระบบการสอบ ENTRANCE กับระบบ Admission"
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการสอนวิชาเคมี ให้เด็กเข้าใจง่าย"
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การสร้างแรงใจและการวางแผน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพในสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำ"
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกับการเรียนกวดวิชา"
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย"
 • ได้รับเชิญจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แรงจูงใจที่นำมาสู่ความสำเร็จในอาชีพ"
 • ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรสอนวิชาเคมีให้นักเรียน 3 จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส
 • ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมาม่า ให้เป็น วิทยากรสอนวิชาเคมี เพื่อ ENTRANCE สำหรับเด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่สนามกีฬาแห่งชาติอาคารนิมิตบุตร และนักเรียนในภาคอีสานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ได้รับเชิญให้เป็นผู้ติววิชาเคมี เพื่อสอบแข่งขัน "เคมีโอลิมปิก" จากโรงเรียนสาธิตปทุมวันและโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนวิชาเคมี ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อสอบ ENTRANCE จากโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงต่างๆจำนวนมาก
 • ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

 

รางวัล และ คำชื่นชมจากสื่อต่างๆ

 

โล่และเกียรติบัตร

 • จังหวัดระนองได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นางอุไรวรรณ ศิวะกุล ในฐานะที่เป็นบุคคลที่สร้างคุณความดีและชื่อเสียงให้แก่จังหวัดระนองจาก โครงการ 150 คนดี 150 ปี เมืองระนอง ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2555
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต มอบโล่เกียรติคุณแก่ อาจารย์ อุไรวรรณ ศิวะกุล ได้รับยกย่องเป็นศิษเก่าดีเด่นประจำปี 2554ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบโล่ให้เป็นเกียรติแก่ อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ที่ได้ให้การสนับสนุน "การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๗" ให้ไว้ ณ วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2554
 • กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า อ.อุไรวรรณ ศิวะกุลได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553
 • โรงพยาบาลระนอง มอบโล่เพื่อแสดงว่า อ.อนุสรณ์ - อ.อุไรวรรณ ศิวะกุลได้ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2553
 • กระทรวงศึกษาธิการ  มอบโล่เกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า  สมาคม ผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา  สนับสนุนนิทรรศการมหกรรมวันการศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2553  ที่จัดโดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2553
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบ ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่า  โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ พญาไทมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553
 • มูลนิธิรามาธิบดี มอบเกียรติบัตรให้ นายอนุสรณ์ – นางอุไรวรรณ – นายอกนิษฐ์พล – นางสาวอธิปพร ศิวะกุล ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ณ วันที่ 1มิถุนายน 2552
 • มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มอบประกาศเกียรติคุณแด่ อาจารย์อนุสรณ์และอาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล (เคมี อ.อุ๊) ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียม 1 เครื่อง (500,000 บาท) ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ณ วันที่29 สิงหาคม 2551
 • นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มอบ เกียรติบัตรให้แด่ อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ “รินน้ำใจ ให้น้องชาวใต้ เสริมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย” ร่วมปฏิบัติภารกิจโดยไปทำการสอนวิชาเคมีที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2549
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบ ประกาศเกียรติคุณแด่ อาจารย์อนุสรณ์ และอาจารย์อุไรวรรณศิวะกุล (เคมี อ.อุ๊) ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) ให้ไว้ ณวันที่ 7 กันยายน 2548
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบโล่ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546
 • กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติยศนี้ให้แด่ อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล โรงเรียนกวดวิชา วรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) ในฐานะเป็นผู้ให้ความรู้แก่เยาวชนในประเทศไทย ผ่านสื่อโทรทัศน์ ในรายการ “เวทีคนเก่ง” ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545
 • สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง มอบเกียรติบัตร ให้แด่ นางอุไรวรรณ ศิวะกุล เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาในงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2544 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2544
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนวรรณสรณ์ธุรกิจได้ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์ใหม่เพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2)” ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2542
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มอบโล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่า อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนวิชาเคมี และได้เสียสละเวลามาสอนเสริมให้กับนักเรียน ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2541
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มอบโล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่า สถาบันกวดวิชา PURE CHEM CENTER โดยอาจารย์อุไรวรรณศิวะกุล เป็นผู้ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มกราคม 2539
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินบูรณะและโรงเรียนโยธินบูรณะ มอบ โล่เป็นเกียรติแด่ อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล ผู้มีความสามารถสอนวิชาเคมี และสละเวลามาสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกรณีพิเศษ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2537
 • มหาวิทยาลับทักษิณ มอบโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า อาจารย์อนุสรณ์ - อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุลเป็นผู้สนับสนุนครุภัณฑ์ให้  โรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • โรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบโล่ให้กับ อ.อุไรวรรณ ศิวะกุลที่บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
 • โรงเรียนวัดบ้านหงาว มอบโล่ให้กับ อ.อุไรวรรณ ศิวะกุลที่บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
 • โรงเรียนอนุบาลระนอง มอบโล่ให้กับ อ.อุไรวรรณ ศิวะกุลที่บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "๔๕ ปี คืนถิ่นย้อนอดีตสู่ปัจจุบันเพื่ออนาคต" ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ พญาไท เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ปีงบประมาณ 2556
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดี" ปีงบประมาณ 2556
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ปีงบประมาณ 2556
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ตรัง เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดี" ปีงบประมาณ 2556
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ นครราชสีมา เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ นนทบุรี เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ราชบุรี เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ อุดรธานี เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ลำปาง เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล เป็นผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครู/ประธษนชมรมผู้ปกครองและครู ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

 

img_01
img_02
 img_03
img_04 
cer_wannasorn  cer_ou
cer_ubon cer_trang
img008img009
img010img011
img013reward

img_05

 อ.อนุสรณ์ - อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 1,075,000บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ (เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัด) เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลระนอง

 img_06

นายอนุสรณ์ – นางอุไรวรรณ – นายอกนิษฐ์พล – นางสาวอธิปพร ศิวะกุล ที่มีจิตศรัทธา

บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

 img_07

นายอนุสรณ์ – นางอุไรวรรณ ศิวะกุล ที่มีจิตศรัทธา

บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ ครอบครัวข่าว 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 img_08

อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 ให้แก่ โรงเรียนสตรีระนอง เพื่อนำไปปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน

 img_09

อาจารย์อนุสรณ์ - อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการศึกษาช่วยเหลือโรงพยาบาล

และโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆ์ราช

 chem-ou-logo