PURE CHEM CENTER [CHEM OU]
คนเก่งประจำปี
คนเก่งของเรา
"ครูขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา"
คนเก่งประจำปี 2559
แสงทิพย์ โชคอำนวย
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สอบได้คะแนน 94% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
พริมา เมธีวีรวงศ์
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สอบได้คะแนน 92% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
กฤตโชค ธิราพืช
จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
ยสวัต สุวรรณลิขิต
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
ณัฐนันท์ ยุทธชาวิทย์
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
ณัฏฐพล ตันชัยเอกกุล
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
พิทักษ์ ศรีลำภูทอง
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
เพียงพอ แก้วกรกฎ
จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
ปนัดดา ชูชาติเชิดวงศ์
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
ปภพ เรืองเดช
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
นพรุจ แสงนพธรรม
จากโรงเรียนโยธินบูรณะ
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
ธนวัฒน์ ชีวเรืองโรจน์
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
สุรวิชญ์ ลาภรัตนไตร
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
สัณหณัฐ ฆังคสุวรรณ
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559
พงศธร ปรานศิลป์
จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สอบได้คะแนน 90% วิชาเคมี การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559