เลือกสถาบันที่ต้องการเรียน
  • เคมีอาจารย์อุ๊
  • Applied Physics
  • Bio Beam Center
  • คณิตศาสตร์ ครู SupK
  • คณิตศาสตร์ อ.อรรณพ
  • ทีมหมอแผนและ GAT พี่ก้อง

ม.ต้น
เคมี ม.ต้น
UC02 เคมี ม.ต้น IJSO 1
UC03 เคมี ม.ต้น IJSO 2
UC04 เคมี ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
ม.ปลาย
UC05 เคมี ม.4 เล่ม 1 - พื้นฐานเคมีเบื้องต้น + โครงสร้างอะตอม
UC06 เคมี ม.4 เล่ม 1 ตารางธาตุ
UC07 เคมี ม.4 เล่ม 1 - พันธะเคมี
รวม เคมี ม.4 เล่ม 1 - โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี
UC08 เคมี ม.4 เล่ม 2 - โมลและสูตรเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ I
UC09 เคมี ม.4 เล่ม 2 - สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ II
รวม เคมี ม.4 เล่ม 2 - โมลและสูตรเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ I, สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ II
UC10 เคมี ม.5 เล่ม 3 - แก๊สและสมบัติของแก๊ส
UC11 เคมี ม.5 เล่ม 3 - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
UC12 เคมี ม.5 เล่ม 3 - สมดุลเคมี
รวม เคมี ม.5 เล่ม 3 - แก๊สและสมบัติของแก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี
UC13 เคมี ม.5 เล่ม 4 - กรด-เบส I-II
UC14 เคมี ม.5 เล่ม 4 - เคมีไฟฟ้า
รวม เคมี ม.5 เล่ม 4 - กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า
UC15 เคมี ม.5 เล่ม 5 - เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์
UC18 เคมี ม.6 คอร์ส Entrance ==> หนังสือ 5 เล่ม
UC19 เคมี คอร์สตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
ปรับพื้นฐาน
UC21 ปรับพื้นฐานบรรยาย เล่ม 1 (ม.4)
UC22 ปรับพื้นฐานคำนวณ เล่ม 2 (ม.4)
รวม ปรับพื้นฐานบรรยายและคำนวณ ม.4 เล่ม 1-2
UC23 PRE-ENTRANCE
×
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
คอร์สรอบสด
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
คอร์ส DVD
DVD
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×