เลือกสถาบันที่ต้องการเรียน
  • เคมีอาจารย์อุ๊
  • Applied Physics
  • Bio Beam Center
  • คณิตศาสตร์ ครู SupK
  • คณิตศาสตร์ อ.อรรณพ
  • ทีมหมอแผนและ GAT พี่ก้อง

ม.ต้น
เคมี ม.ต้น
UC02 เคมี ม.ต้น IJSO 1
UC03 เคมี ม.ต้น IJSO 2
UC04 เคมี ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
ม.ปลาย
UC05 เคมีเล่ม 1 (ม.4) - พื้นฐานเคมีเบื้องต้น + โครงสร้างอะตอม
UC06 เคมีเล่ม 1 (ม.4) - ตารางธาตุ
UC07 เคมีเล่ม 1 (ม.4) - พันธะเคมี
รวม เคมีเล่ม 1 (ม.4) - โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี
UC08 เคมีเล่ม 2 (ม.4) - โมลและสูตรเคมี (ปริมาณสารสัมพันธ์ I)
UC09 เคมีเล่ม 2 (ม.4) - สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์ (ปริมาณสารสัมพันธ์ II)
รวม เคมีเล่ม 2 (ม.4) - โมลและสูตรเคมี (ปริมาณสารสัมพันธ์ I), สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์ (ปริมาณสารสัมพันธ์ II)
UC10 เคมีเล่ม 3 (ม.5) - แก๊สและสมบัติของแก๊ส
UC11 เคมีเล่ม 3 (ม.5) - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
UC12 เคมีเล่ม 3 (ม.5) - สมดุลเคมี
รวม เคมีเล่ม 3 (ม.5) - แก๊สและสมบัติของแก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี
UC13 เคมีเล่ม 4 (ม.5) - กรด-เบส I-II
UC14 เคมีเล่ม 4 (ม.5) - เคมีไฟฟ้า
รวม เคมีเล่ม 4 (ม.5) - กรด-เบส, เคมีไฟฟ้า
UC15 เคมีเล่ม 5 (ม.5) - เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์
UC18 เคมี ม.6 คอร์ส Entrance ==> หนังสือ 5 เล่ม
UC19 เคมี คอร์สตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
ปรับพื้นฐาน
UC21 ปรับพื้นฐานบรรยาย เล่ม 1 (ม.4)
UC22 ปรับพื้นฐานคำนวณ เล่ม 2 (ม.4)
รวม ปรับพื้นฐานบรรยายและคำนวณ ม.4 เล่ม 1-2
UC23 PRE-ENTRANCE
×
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
คอร์สรอบสด
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
คอร์ส DVD
DVD
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×