เงื่อนไขและนโยบายการใช้งาน

เงื่อนไขและนโยบายการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทวรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในฐานะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ทุกสาขา ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นองค์กรที่ทำธุรกรรมด้านการศึกษาเป็นที่รู้จักอย่างดีของนักเรียนและผู้ปกครองในนาม “เคมีอาจารย์ อุ๊” โดยได้ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 35 ปี
บริษัท / โรงเรียน ได้ดำเนินการด้วยความตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทุกท่านด้วยความเคารพจึงให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ามาใช้บริการทุกท่าน โดยได้วางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างรัดกุมทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานที่สร้างความมั่นใจให้ทุกท่านเชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการดูแลรักษาอยู่ในระบบฐานข้อมูลของ บริษัท / โรงเรียน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
บริษัท / โรงเรียน ยินดีอย่างยิ่งที่ท่านให้ความไว้วางใจมาใช้บริการในโรงเรียนของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในวาระที่ทางราชการได้ประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปจึงขอเรียนถึงนโยบายความคุ้มครองส่วนบุคคลเพื่อท่านจะได้รับทราบถึงนโยบายภาระหน้าที่ที่โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของบริษัท / โรงเรียน / พันธมิตร ได้แก่ เว็ปไซค์, โชเชียลมีเดีย, แอปพลิเคชัน ในระบบปฏิบัติการวินโดว์ แมคโอเอส ไอโอเอส แอนอรอยด์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท / โรงเรียน มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ท่านสามารถตรวจสอบติดตามนโยบายดังกล่าวเพื่อจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์นั้นๆได้ตลอดเวลา
ท่านรับทราบว่า เมื่อท่านตัดสินใจใช้บริการของ บริษัท / โรงเรียน / พันธมิตร นี้แล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้

ข้อ 1: สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน
 1. นักเรียนมีสิทธิที่จะยกเลิกเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับ บริษัท / โรงเรียน ในวัตถุประสงค์ใดเวลาใดก็ได้ที่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพข้อจำกัดของการให้บริการ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ / ข้อกฎหมายของทางราชการที่ บริษัท / โรงเรียน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. นักเรียนสามารถขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตน ทั้งนี้ บริษัท / โรงเรียน พร้อมและยินดีที่จะดำเนินการตามที่ขอมาแต่อาจจะปฏิเสธคำขอได้ในบางกรณีที่มีข้อจำกัดตามที่กฎหมายกำหนด
 3. นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลของตนเองที่ได้ให้ไว้กับ บริษัท / โรงเรียน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันมีหลักฐานชัดเจนจากโรงเรียนแล้วว่าเป็นเจ้าของข้อมูลจริงและยินยอมให้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว
 4. นักเรียนสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล กลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เว้นแต่เป็นกรณีที่ บริษัท / โรงเรียน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 5. นักเรียนสามารถขอให้ บริษัท / โรงเรียน ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรทั้งนี้ต้องไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือขัดต่อเงือนไขที่ท่านต้องยอมรับ เพื่อการเข้าถึงบริการ
 6. นักเรียนสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 7. นักเรียนมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เชื่อว่าการเก็บรวบรวมหรือใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อ 2: การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน
บริษัท / โรงเรียน มีนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนเท่าที่จำเป็น เพื่อเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและบริการ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา แต่ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องพอเพียงให้สามารถยืนยันไปถึงผู้เรียนได้ตรงกับข้อเท็จจริง อีกทั้งการเก็บข้อมูลเหล่านี้ผู้เรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเองด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เข้าถึงบริการของโรงเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บ ได้แก่ข้อมูลต่อไปนี้
 • ชื่อและนามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครอง (ไม่บังคับ)
 • อีเมล
 • โรงเรียน
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • ข้อมูล ประวัติการเรียน
ในกรณีที่เรียนออนไลน์กับทาง บริษัท / โรงเรียน จะมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือ / เอกสารประกอบการเรียน
 • รูปถ่ายหน้าตรงพร้อมบัตรประชาชนของผู้เรียนที่ชัดเจน
 • ไอพี แอดเดรส
ทั้งนี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่จะขอเพิ่มเติมในอนาคตเท่าที่จำเป็น โดยข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ บริษัท / โรงเรียน สามารถทราบความต้องการของผู้เรียน เพื่อนำมาสู่การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไปต่อไป

ข้อ 3: วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์หลักที่ บริษัท / โรงเรียน จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนก็เพื่อการบริหารจัดการให้นักเรียนได้รับบริการที่ประทับใจจากบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียนอย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผู้เรียนตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ ซึ่งจะเป็นการที่นักเรียนได้ตกลงและยินยอมให้ บริษัท / โรงเรียน ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อได้ทุกช่องทางที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ บริษัท / โรงเรียน อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังต่อไปนี้
 1. เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, ผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ยินยอมให้ไว้กับบริษัท / โรงเรียน
 2. เพื่อศึกษาและประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ เวปไซด์, แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย นำมาปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้บริการ
 3. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อผ่านแฟลตฟอร์มสำหรับคอร์สเรียน
 4. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งหนังสือผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะดำเนินการโดย บริษัท / โรงเรียน หรือบุคคลภายนอกรวมถึงบริษัทพันธมิตร
 5. เพื่อติดต่อให้บริการและดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการในการสื่อสารประสานงานในกรณีต่างๆที่จำเป็นตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้ไว้กับ บริษัท / โรงเรียน
 6. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนด
 7. เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ บริษัท / โรงเรียน หรือของผู้ใช้บริการของ บริษัท / โรงเรียน
นโยบายส่วนบุคคลไม่ครอบคลุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเวปไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (link) กับเวปไซต์, แอปพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางในอนาคตของ บริษัท / โรงเรียน การเชื่อมโยงระบบโซเชียลมีเดีย เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของบริษัท / โรงเรียน หากการกระทำใดๆก็ตามที่ขัดต่อกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัท / โรงเรียน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

ข้อ 4: ข้อจำกัดในการใช้ / การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 1. บริษัท / โรงเรียน จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามความยินยอม โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัท / โรงเรียน เท่านั้น บริษัท / โรงเรียน จะกำกับดูแลพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัท / โรงเรียน ไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกเหนือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
  1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนนิกส์ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งและอาญา ฯลฯ
  2. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนขอพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  3. เพื่อประโยชน์ของนักเรียน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  4. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  6. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
  7. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
 2. ในกรณีที่ บริษัท / โรงเรียน มีความจำเป็นในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของบริษัทในอนาคตอาจจำเป็นต้องใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

ข้อ 5: การใช้งานคุกกี้ (cookie), พิกเซล (pixel), ไอพี แอดเดรส (IP address)
บริษัท / โรงเรียน มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานที่เข้าใช้บริการผ่านทาง เว็บไซต์, โซเชียวมีเดีย แอปพลิเคชัน ในระบบปฏิบัติการวินโดว์ แมคโอเอส ไอโอเอส แอนดรอยด์ เว็บแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆในอนาคต ของบริษัท / โรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นในการนำมาใช้บริหารจัดการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การปฏิเสธ, การจำกัดการใช้งานหรือการปิดการใช้งานคุกกี้เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการที่สามารถกระทำได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆของ บริษัท / โรงเรียน ลดลง เนื่องจากระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
คุกกี้ที่ บริษัท / โรงเรียน ใช้งานเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์การที่ดีในการใช้งานเว็ปไซต์ www.chem-ou.com มีคุณสมบัติดังนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็ปไซต์ (strictly necessary cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ www.chem-ou.com ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็ปไซต์ บริษัท / โรงเรียน ได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น
 • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็ปไซต์ (Performance cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.chem-ou.com เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้ บริษัท / โรงเรียน ทราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็ปไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ (Analytic cookies)
  เป็นคุกกี้ที่ช่วยให้เว็ปไชค์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าใช้บริการและนำมาวิเคราะห์เพื่อช่วยปรับปรุงในส่วนของการบริหารจัดการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของ บริษัท / โรงเรียน ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook, Line, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok ที่มีการใช้งาน พิกเซล (Pixel), ไอพี แอดเดรส (IP Address) เป็นระบบที่ช่วยในการประมวลผล เพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้บริการสนใจและตรงกับความต้องการได้มากยิ่งขึ้น โดยดูจากการเข้าใช้งานซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นไม่มีการระบุชื่อหรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้เข้าใช้บริการแต่อย่างใดเพียงนำมาใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น หากต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คุกกี้เพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.allaboutcookies.org

ข้อ 6: ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน
บริษัท / โรงเรียน จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ บริษัท / โรงเรียน ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท / โรงเรียน อาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านนานขึ้น ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7: ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน
บริษัท / โรงเรียน ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ SSL (Secure Socket Layer) หรือ Secure Electronic Transaction (SET) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยระบบดังกล่าวนี้ได้มาตรฐานสากล และออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ เรายังใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น บริษัทได้วางชั้นของไฟร์วอลล์ ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ บริษัท / โรงเรียน อีกทั้งยังติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ (Virus and Malware Scan) และอัปเดตเป็นระยะๆ ในคอมพิวเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของ บริษัท / โรงเรียน
จากระบบรักษาความปลอดภัยดังกล่าว มีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านต้องระมัดระวังและรับผิดชอบดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่านด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด และท่านควรออกจากระบบ (Log out) อินเทอร์เน็ตหรือการใช้คอมพิวเตอร์เบราว์เซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดทางสิทธิ์ส่วนบุคคล สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ข้อความที่เป็นเท็จ เผยแพร่บริการ หรือการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
หากข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์จนสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 8: การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
บริษัท / โรงเรียน อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ทุกเวลา โดยเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็ปไซต์ของ บริษัท / โรงเรียน การใช้บริการเว็ปไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของ บริษัท / โรงเรียน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

ข้อ 9: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท / โรงเรียน ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office: DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัท / โรงเรียน ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่กำหนด

ข้อ 10: ช่องทางการติดต่อกับบริษัท / โรงเรียน
หากนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องการที่จะติดต่อโรงเรียน เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับทางโรงเรียน สามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง ได้แก่
 1. หมายเลขโทรศัพท์: 02-306-0850-5 (สาขาพญาไท) หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ของทุกสาขาของโรงเรียนตามที่ปรากฏในเวปไซต์ของโรงเรียน
 2. www.chem-ou.com
 3. Facebook Chem Ou: @ChemOu2532
 4. Line: @chemou

เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×