โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊)

โรงเรียนวรรณสรณ์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดย อ.อุ๊ โดยมีเป้าหมายเป็นโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการบริการที่มีมาตรฐานพร้อมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนของตนเอง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ตามต้องการ เป็นศูนย์การศึกษาที่ประกอบด้วยโรงเรียนกวดวิชากว่า 20 สถาบัน ร้านอาหาร- ศูนย์อาหาร,ร้านหนังสือ, ศูนย์ทันตกรรมและความงาม นับว่าเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบที่ครบวงจรแห่งแรกเป็นอาคารสูง 18 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน 1ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 38,614 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้กว่า 260 คันรองรับนักเรียนสูงสุดได้เกือบ 20,000 คน ต่อรอบ ซึ่งจะเห็นภาพการมาใช้บริการของนักเรียนและผู้ปกครองในลักษณะเช่นนี้ได้ในทุก ๆ ช่วง วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และช่วงปิดเทอม

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

               เป็นองค์กรการศึกษานอกระบบที่เสริมสร้างความรู้วิชาเคมี ในระดับมัธยมศึกษา ที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ และมีเครือข่ายให้บริการทั่วถึงในทุกภูมิภาค

 

พันธกิจ (MISSION)

               - พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกปี

               - พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สามารถจัดการเรียนรู้ และบริการแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               - ขยายเครือข่าย และบริการในทุกพื้นที่ที่มีความต้องการของผู้เรียนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

               - กำกับดูแลติดตามประเมินคุณภาพและบริการของสาขาในเครือ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมายของโรงเรียน

               เป็นโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพการสอนและการบริการ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองให้สูงขึ้นได้ตามต้องการ

 

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

จากสภาพปัจจุบันและปัญหาจนนำมาสู่ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของโรงเรียน  โรงเรียนมีความมุ่งมั่นชัดเจนในการที่จะพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียน  เพื่อมุ่งหวังคุณภาพให้เกิดกับผู้เรียน  โดยพยายามพัฒนาองค์กรและบุคลากรของโรงเรียนทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกำหนดเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

 1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมอย่างเหมาะสมต่อไป
 2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ โดยฝ่ายบริหารในฐานะผู้นำองค์กรต้องระดมความคิด ประสานสัมพันธ์ทุกฝ่าย กำหนดนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถให้บริการที่ประทับใจกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมีคุณภาพ  พร้อมดูแลรักษาสถานที่  สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูดี มีบรรยากาศของการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงอยู่เสมอ
 3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งระบบ IT ที่ทันสมัยมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการประเมินตนเอง ติดตามการพัฒนางาน/โครงการด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียนการสอน  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  การบริหารจัดการ รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจในทุก ๆ ด้าน  โดยใช้การประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งนักเรียน  ผู้ปกครองและบุคลากรในและนอกองค์กรให้มีส่วนร่วมกิจกรรม  เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องทุกปี

 

เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

    โรงเรียนต้องสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ  ด้านความรู้ความสามารถของผู้บริหารและความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาของโรงเรียน โดยระดมทรัพยากรและสรรพกำลังทั้งหมดขององค์กรมาพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทุก ๆ ด้านให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

 

 1. เป็นโรงเรียนที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  และการดูแลอาคารสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐาน  สร้างความพึงพอใจในระดับสูงทุก ๆ ด้าน
 2. โรงเรียนมีระบบการประเมินผลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรทุก ๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของโรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างประทับใจ
 3. นักเรียนและผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อวิชาที่เรียนในทิศทางที่ดีขึ้น  มีความสนใจ  ตั้งใจเรียนมากขึ้น  ฝึกทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามแผนการเรียนที่วางแผนร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการเรียนวิชานั้น ๆ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น
 5. นักเรียนมีความพร้อม ความสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและอธิบายวิธีการดำเนินการด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดี

นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีการวางแผนอนาคตเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จตามที่คาดหวัง  อยู่ในแนวทางที่เหมาะสมตามคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคม เพื่อพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

ปรัชญาของสถาบัน

"พัฒนาองค์กร   พัฒนาความรู้   คู่คุณธรรม   สู่ผู้เรียน   อย่างมีคุณภาพ"

ประวัติโรงเรียน
 • ปัจจุบัน
  โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) มีทั้งหมด 30 สาขา ทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2532
  ตั้งโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาแรก ที่ สะพานควาย
 • พ.ศ. 2529
  เริ่มเปิดโรงเรียนกวดวิชาครั้งแรก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×